Winnende advertentie
Advertentie:

Nicolaas G. Pierson Foundation

Over:

Organisatie
Nicolaas G. Pierson Foundation
Bureau
Funktioneel Wit
Willem de Kooning Academie  
Willem van Donkelaar
Verantwoordelijk bij klant
Karen Soeters

Beschrijving organisatie

De Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving. Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek.

Beschrijving Campagne

Vlees kan de aarde niet voeden. Nu al wordt meer dan 40% van de wereldgraanoogst gebruikt door de veehouderij, regenwouden worden gekapt om er veevoer te kunnen verbouwen en een groeiende vraag naar vlees in opkomende economieën en een sterk groeiende wereldbevolking noodzaken tot een herbezinning op ons voedselpakket. Omdat de veehouderij één van de belangrijkste veroorzakers is van klimaatverandering, droogte en biodiversiteitsverlies, zal er een grootschalige transitie naar een meer plantaardige samenleving op gang gebracht moeten worden. De Nicolaas G. Pierson Foundation doet onderzoek naar de mogelijkheden van die transitie en vertaalt bestaande wetenschappelijke kennis op dit gebied naar onder andere documentaires voor een breed publiek.

Doelstelling Campagne 

Schattingen geven aan dat de wereldbevolking rond 2050 gegroeid zal zijn tot 9,6 miljard mensen en naar verwachting zal stijgende welvaart zorgen voor een groter aandeel van vlees en zuivel in voedingspatronen. Volgens wetenschappers leidt deze combinatie van bevolkingsgroei en veranderende diëten ertoe dat de voedselproductie zal moeten verdubbelen. Dit zou enorme gevolgen hebben voor onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Voedselproductie speelt een belangrijke rol in door mensen veroorzaakte milieuproblemen en vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft een onevenredig grote invloed op hulpbronnen en klimaatverandering.   Deze advertentie heeft als doel mensen bewust te maken van de bestaande en dreigende problemen met betrekking tot vleesconsumptie en de noodzaak van een transitie tot een meer plantaardige samenleving te bewerkstelligen. Ieder individu kan hier een bijdrage aan leveren. Als iedere Nederlander 1 dag per week geen vlees eet levert dat een besparing op die gelijk staat aan 1,25 miljoen auto’s van de weg halen.

Overige

Erzsi Molnár (fotobewerking)